Velkommen!

Meld deg inn i FLYBATALJONEN og støtt DIN LOKALE FLYPLASS! Innmeldinger i 2018 inkluderer medlemsskap for hele 2019.

DIN LOKALE FLYPLASS er en ny interesseorganisasjon i norsk luftfart. Vi trenger et sterkt engasjement i hele Norge for å sikre våre felles interesser i framtiden, for våre barn og neste generasjoner!

Et av våre fremste mål er å bevare og videreutvikle dagens lokale flyplasser samt planlegge, prosjektere og etablere nye sentrumsnære anlegg.

Norges Luftsporforbund (NLF) oppfordret i sommer alle til å skrive leserinnlegg, kontakte lokale politikere, delta i debattene i sosiale medier og si meningene våre høyt.

Om Kjeller flyplass sier NLFs generalsekretær; «Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass».

Kjeller er ikke alene om å være truet av nedleggelse og nedbygging. Andre «rødlistede» flyplasser er Bømoen/Voss og Stafsberg/Hamar. Hokksund er kommet i faresonen grunnet planer om dobbeltspor og forslag til nye jernbanekorridorer som krysser eksisterende flystripe ved Loesmoen.

Med et stadig økende folketall i og rundt de største byene, samtidig med introduksjonen av elektriske og hybride flytyper, forventer ledelsen i Avinor at behovet til sentrumsnære flyplasser vil øke betydelig de nærmeste tiårene.

I Gudbrandsdalen er det kommet initiativ til etablering av ny flyplass på Vågå. Både på Østlandet og Vestlandet er det stort behov til nye anlegg for allmennflygning, til utdanning og trening. Det vil kreve stor innsats også i årene framover.

Søndenfjeldske Flyveavdeling som ble utvidet til Flybataljonen var for 100 år siden starten og selve spiren til luftkapasitetene vi har i Norge i dag. Bli med for å sikre at vi sammen ikke får en dårligere, men bedre tilgang til verdifull infrastruktur og arenaer for opplevelser, inspirasjon, rekruttering, utdanning, trening og mestring i framtiden.

La din stemme bli hørt. Meld deg inn i dag!

Medlemstype Pris
A. Enkeltmedlem 200,00 Til Innmelding
B. Familiemedlem 300,00 Til Innmelding
C. Bedriftsmedlem 500,00 Til Innmelding
D. Sponsor 1 000,00 Til Innmelding