Velkommen!

Meld deg inn i FLYBATALJONEN og støtt DIN LOKALE FLYPLASS!

‘Flybataljonen – DIN lokale flyplass’ er en ny interesseorganisasjon i norsk luftfart. Vi trenger et sterkt engasjement i hele Norge for å sikre våre felles interesser i framtiden, for oss alle, også våre barn, unge og neste generasjoner!

Et av våre fremste mål er å bevare og videreutvikle dagens sentrumsnære flyplasser samt planlegge, prosjektere og etablere nye sentrumsnære landingsbaner.

Norges Luftsporforbund (NLF) oppfordret under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018 alle til å skrive leserinnlegg, kontakte lokale politikere, delta i debattene i sosiale medier og si meningene våre høyt.

NLFs generalsekretær kom med følgende oppfordring; «Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass».

Kjeller er ikke alene om å være truet av nedleggelse og nedbygging. Andre «rødlistede» flyplasser er Bømoen/Voss og Stafsberg/Hamar. Hokksund er kommet i faresonen grunnet planer om dobbeltspor og forslag til nye jernbanekorridorer som krysser eksisterende flystripe ved Loesmoen.

Med et stadig økende folketall i og rundt de største byene, samtidig med introduksjonen av elektriske og hybride flytyper, forventer ledelsen i Avinor at behovet til sentrumsnære flyplasser vil øke betydelig de nærmeste tiårene.

I Gudbrandsdalen er det kommet initiativ til etablering av ny flyplass på Vågå. Både på Østlandet og Vestlandet er det stort behov til nye anlegg for allmennflygning, til utdanning og trening. Det vil kreve stor innsats også i årene framover.

Taktisk avdeling i Hærens flyvevesen ble etablert på Kjeller flyplass i 1913 og videreført i form av Søndenfjeldske Flyveavdeling (SFA) som ble utvidet til Flybataljonen med Jagevinger, Speidevinger og Bombevinger på midten av 1930-tallet. Dette var selve spiren til luftkapasitetene og luftmakten vi har i form av Luftforsvaret i dag.

Bli med for å sikre at vi sammen ikke får en dårligere, men langt bedre tilgang til verdifull infrastruktur og arenaer for opplevelser, inspirasjon, rekruttering, utdanning, trening og mestring i framtiden.

La din stemme bli hørt. I 2019 er det valgår. Meld deg inn i dag!

Medlemstype Pris
A. Enkeltmedlem 200,00 Til Innmelding
B. Familiemedlem 300,00 Til Innmelding
C. Bedriftsmedlem 500,00 Til Innmelding
D. Sponsor 1 000,00 Til Innmelding